Biosynthesis of lipids

From SubtiWiki
Jump to: navigation, search
Parent categories
Neighbouring categories
Related categories

Genes in this functional category

Biosynthesis of fatty acids

Biosynthesis of phospholipids

Biosynthesis of isoprenoids

* MEP pathway

Key reviews and publications

Becky M Hess, Junfeng Xue, Lye Meng Markillie, Ronald C Taylor, H Steven Wiley, Birgitte K Ahring, Bryan Linggi
Coregulation of Terpenoid Pathway Genes and Prediction of Isoprene Production in Bacillus subtilis Using Transcriptomics.
PLoS One: 2013, 8(6);e66104
[PubMed:23840410] [WorldCat.org] [DOI] (I e)

Lishan Zhao, Wei-chen Chang, Youli Xiao, Hung-wen Liu, Pinghua Liu
Methylerythritol phosphate pathway of isoprenoid biosynthesis.
Annu Rev Biochem: 2013, 82;497-530
[PubMed:23746261] [WorldCat.org] [DOI] (I p)

Jordi Pérez-Gil, Manuel Rodríguez-Concepción
Metabolic plasticity for isoprenoid biosynthesis in bacteria.
Biochem J: 2013, 452(1);19-25
[PubMed:23614721] [WorldCat.org] [DOI] (I p)

Tami L Sivy, Ray Fall, Todd N Rosenstiel
Evidence of isoprenoid precursor toxicity in Bacillus subtilis.
Biosci Biotechnol Biochem: 2011, 75(12);2376-83
[PubMed:22146731] [WorldCat.org] [DOI] (I p)

Yasutaro Fujita, Hiroshi Matsuoka, Kazutake Hirooka
Regulation of fatty acid metabolism in bacteria.
Mol Microbiol: 2007, 66(4);829-39
[PubMed:17919287] [WorldCat.org] [DOI] (P p)

Stephen W White, Jie Zheng, Yong-Mei Zhang, Rock
The structural biology of type II fatty acid biosynthesis.
Annu Rev Biochem: 2005, 74;791-831
[PubMed:15952903] [WorldCat.org] [DOI] (P p)


Back to categories